بیمارستان 15 خرداد  بیمارستان 15 خرداد تهران

پرتال جامع اطلاعات بیمارستان 15 خرداد

اطلاعات بیمارستان 15 خرداد تهران

بیمارستان 15 خرداد

آدرس بیمارستان 15 خرداد تهران

تهران - خیابان کریمخان، خیابان شهید عضدی جنوبی

شماره تماس بیمارستان 15 خرداد

9-88902155 – 021

وبسایت بیمارستان 15 خرداد تهران

http://pkmc.sbmu.ac.ir

کلمات کلیدی :

وب سایت بیمارستان 15 خرداد تهران

سایت بیمارستان 15 خرداد

بیمارستان 15 خرداد تهران
بیمارستان 15 خرداد

15خرداد