بیمه هایی که با بیمارستان فارابی قرار داد دارند 

طرف قرارداد بیمه با بیمارستان فارابی

طرف قرارداد بیمه با بیمارستان فارابی

لیست طرف قرارداد بیمه با بیمارستان فارابی تهران

تعرفه بیمارستان فارابی تهران

بیمه هایی که با بیمارستان فارابی تهران قرارداد دارند شامل :

- تامین اجتماعی

-نیروهای مسلح

-شهرداری

بیمه روستایی

بیمه سلامت

بیمه خدمات درمانآدرس بیمارستان فارابی تهران

تهران - خیابان کارگر جنوبی- میدان قزوین - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی فارابی

شماره تماس های بیمارستان فارابی

۱۴-۵۵۴۰۰۰۰۳

آدرس وب سایت بیمارستان فارابی : farabih.tums.ac.irکلمات کلیدی :

طرف قرارداد بیمه با بیمارستان فارابی

طرف بیمه با بیمارستان فارابی

لیست طرف قرارداد بیمه با بیمارستان فارابی تهران
تعرفه بیمارستان فارابی تهران

بیمه هایی که با بیمارستان فارابی قرارداد دارند