راهنمای طبقات بیمارستان فارابی 

راهنمای طبقات بیمارستان چشم پزشکی فارابی تهران

راهنمای طبقات بیمارستان چشم پزشکی فارابی تهران

راهنمای ورودیهای بیمارستان فارابی تهران

 راهنمای ورودیهای بیمارستان فارابی تهران

راهنمای طبقات بیمارستان فارابی

طبقه همکف بیمارستان فارابی

اطلاعات - عینک سازی- مرکز تلفن - ترخیص - درمانگاه ها- اپتومتری - پذیرش اپتومتری -صندوق - داروخانه - پذیرش اورژانس - بخش اورژانس -بانک - آزمایشگاه -

قسمتهای درمانگاه

پذیرش گلوکوم - گلوکوم - آزمایشگاه -پذیرش اوستین - اتاق لنز - اتاق عمل تزریق اوستین -انکولوژی - داروخانه مرکزی - واحد درآمد -بیمه خدمات درمانی و ارتش - بیمه تامین اجتماعی -بانک ملت - پذیرش اپتومتری -اطلاعات - عینک سازیآدرس بیمارستان فارابی تهران

تهران - خیابان کارگر جنوبی- میدان قزوین - بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی فارابی

شماره تماس های بیمارستان فارابی

۱۴-۵۵۴۰۰۰۰۳

آدرس وب سایت بیمارستان فارابی : farabih.tums.ac.irکلمات کلیدی :

راهنمای طبقات بیمارستان فارابی

راهنمای بخشهای بیمارستان فارابی

راهنمای ورودیهای بیمارستان فارابی تهران
راهنمای طبقات بیمارستان چشم پزشکی فارابی تهران

اطلاعات بیمارستان فارابی