خدمات های قابل ارایه در بیمارستان لبافی نژاد 

خدمات های قابل ارایه در بیمارستان لبافی نژاد

خدماتی که در بیمارستان لبافی نژاد ارایه میشود

خدماتی که در بیمارستان لبافی نژاد ارایه میشود

خدمات های قابل ارایه در بیمارستان لبافی نژاد

خدمات بیمارستان لبافی نژاد

خدمات سرپایی بیمارستان لبافی نژاد شامل:

پزشک عمومی- تزریقات وپانسمان- مشاوره تغذیه-BODY BOX

خدمات بستری بیمارستان لبافی نژاد تهران شامل:

اورژانس-داخلی- عفونی- قلب وعروق-ارولوژی- پیوند کلیه- چشم پزشکی- دیالیز-نفرولوژی-ریه

بخش های ویژه در بیمارستان لبافی نژاد شامل:

ICU -CCU- RCU

درمانگاه های تخصصی در بیمارستان لبافی نژاد:

کلیه درمانگاههای خدمات بستری

درمانگاه های فوق تخصصی در بیمارستان لبافی نژاد تهران شامل:

جراحی توراکس- ریه –غدد- نفرولوژی- کودکان- کلیه –قرنیه وشبکیه-روماتولوژی-خون وانکو لوژی-پیوند کلیه

خدمات پاراکلینیکی در بیمارستان لبافی نژاد تهران شامل:

آزمایشگاه - پاتولوژی- داروخانه- رادیولوژی- سونوگرافی-سونوگرافی داپلر- اکوکاردیوگرافی- نوارقلب- تست ورزش - هولتر مانیتورینگ- سیستوسکوپی- یورودینامی - برونکوسکوپی- اسپیرومتری- اسکن ایزوتوپ- آنژیوگرافی چشم- اسکن چشم- اکوی چشم- لیزرتراپی چشم- اپتومتری- پریمتریآدرس بیمارستان لبافی نژاد تهران

تهران، خیابان پاسداران، بوستان نهم

شماره تماس های بیمارستان لبافی نژاد

٢٣٦٠٢١٢٩ - ٢٢٥٤٩٠٣٧

کلمات کلیدی :

خدمات بیمارستان لبافی نژاد

خدمات قابل ارائه در بیمارستان لبافی نژاد تهران

خدماتی که در بیمارستان لبافی نژاد ارایه میشود
خدمات های قابل ارایه در بیمارستان لبافی نژاد

بیمارستان لبافی نژاد