شماره تلفن نوبت دهی بیمارستان لبافی نژاد تهران 

شماره تلفن نوبت دهی بیمارستان لبافی نژاد تهران

شماره تلفن پذیرش بیمارستان لبافی نژاد

شماره تلفن پذیرش بیمارستان لبافی نژاد

تلفن بیمارستان لبافی نژاد تهران

تلفن بیمارستان لبافی نژاد تهران

روابط عمومی ............................................. ٢٣٦٠٢١٢٩

اداری ....................................................... ٢٢٥٨٨٦٨٧

حسابداری ................................................. ٢٢٥٦٢١٣٩

پذیرش ..................................................... ٢٢٥٤٩٠٣٧

نوبت¬دهی .................................................... ٢٣٦٠٦

تلفنخانه ........................................................ ٢٣٦٠١آدرس بیمارستان لبافی نژاد تهران

تهران، خیابان پاسداران، بوستان نهم

شماره تماس های بیمارستان لبافی نژاد

٢٣٦٠٢١٢٩ - ٢٢٥٤٩٠٣٧

کلمات کلیدی :

شماره تماس نوبت دهی بیمارستان لبافی نژاد

تلفن بیمارستان لبافی نژاد تهران

تلفن نوبتدهی درمانگاه بیمارستان لبافی نژاد
شماره تلفن پذیرش بیمارستان لبافی نژاد

شماره تلفن نوبت دهی بیمارستان لبافی نژاد تهران