برنامه کامل پزشکهای درمانگاه بیمارستان لبافی نژاد 

برنامه پزشکان درمانگاه بیمارستان لبافی نژاد

برنامه پزشکان درمانگاه بیمارستان لبافی نژاد

لیست پزشکان بیمارستان لبافی نژاد تهران

لیست پزشکان بیمارستان لبافی نژاد تهران

برنامه کامل پزشکهای درمانگاه بیمارستان لبافی نژاد

کلینیک درد بیمارستان لبافی نژاد

شنبه: دکتر آگاه و دکتر عسگری (صبح)

دوشنبه: دکتر آگاه و دکتر الیاسی(صبح)

سه شنبه: دکتر رادپی(صبح)

چهارشنبه: دکتر آگاه(صبح)

کلینیک بیهوشی درمانگاه بیمارستان لبافی نژاد تهران

شنبه: دکتر آقامحمدی (صبح)

یکشنبه: دکتر پورزمانی(صبح)

دوشنبه: دکتر رادپی(صبح)

سه شنبه: دکتر قرایی(صبح)

چهارشنبه: دکتر رودنشین(صبح)

پنج شنبه: دکتر آقامحمدی و دکتر رودنشین(صبح)

کلینیک بیهوشی در سنگ شکن بیمارستان لبافی نژاد

شنبه: دکتر عبدوس (صبح)

یکشنبه: دکتر جعفری و دکتر رودنشین و دکتر پورزمانی (صبح)

دوشنبه: دکتر عبدوس (صبح)

سه شنبه: دکتر قرایی(صبح)

چهارشنبه: دکتر عبدوس(صبح)

پنج شنبه: دکتر رودنشین و دکتر کامران منش و دکتر آقامحمدی(صبح)

کلینیک عفونی درمانگاه بیمارستان لبافی نژاد

شنبه: دکتر عالیمقام

یکشنبه: دکتر امینی افشار (صبح) – دکتر اسدی (عصر)

دوشنبه: دکتر خیراندیش

سه شنبه: دکتر یادگاری

چهارشنبه: دکتر یادگاری)

کلینیک های داخلی (قلب - ریه - گوارش- روماتولوژی - غدد و ..)

شنبه:

قلب -- دکتر کوهی (صبح و عصر)

ریه -- دکتر حبیبی (صبح)

نفرولوژی -- دکتر پوررضاقلی (عصر)

روماتولوژی -- دکتر حکیم (صبح)

گوارش -- دکتر زنده دل (صبح)

یک شنبه ها:

قلب -- دکتر علیپور (صبح) – دکتر جعفری (عصر)

ریه -- دکتر فدایی (صبح)

نفرولوژی -- دکتر صمدیان (صبح)

غدد -- دکتر روحی (صبح)

دوشنبه ها:

قلب -- دکتر جعفری (صبح)

نفرولوژی -- دکتر نفر (صبح) – دکتر صمدیان و فیروزان (عصر)

گوارش -- دکتر زنده دل (صبح)

سه شنبه ها:

قلب -- دکتر کوهی (صبح)

ریه -- دکتر حبیبی (صبح)

نفرولوژی -- دکتر پوررضاقلی (صبح) – دکتر احمدپور و دکتر فیروزان (عصر)

غدد -- دکتر روحی (صبح)

چهار شنبه ها:

قلب -- دکتر علیپور (صبح)

نفرولوژی -- دکتر احمدپور (صبح)- دکتر نفر (عصر)

گوارش -- دکتر زنده دل (صبح)آدرس بیمارستان لبافی نژاد تهران

تهران، خیابان پاسداران، بوستان نهم

شماره تماس های بیمارستان لبافی نژاد

٢٣٦٠٢١٢٩ - ٢٢٥٤٩٠٣٧

کلمات کلیدی :

برنامه پزشکان بیمارستان لبافی نژاد

لیست کامل دکترهای درمانگاه بیمارستان لبافی نژاد تهران

پزشکان بیمارستان لبافی نژاد
بیمارستان لبافی نژاد

آمار دکترهای بیمارستان لبافی نژاد