ساعت ملاقاتي در بيمارستان اميد 

ساعت ملاقاتي در بيمارستان اميد

زمان ملاقاتي در بخش هاي بستري بيمارستان اميد

زمان ملاقاتي در بخش هاي بستري بيمارستان اميد

ساعت ملاقاتي در بخش هاي ويژه بيمارستان اميد

ساعات ملاقاتي بخش هاي بستري بيمارستان اميد

در بخشهای عمومی: 17-15

در بخشهای ویژه (CCU و ICU): 16-15آدرس بيمارستان اميد تهران

تهران، اتوبان همت غرب، بعد از بزرگراه ستاري شمال، خيابان شهيد كبيري طامه (شاهين شمال)، خيابان بهار، پلاك ١٥

شماره تماس هاي بيمارستان اميد تهران

٤٤٤١١٠٩٣-٤٤٤٢٦٦٩٠-٤٤٩٩٣١٥

پست الكتروتيك بيمارستان اميد

info@omid-hospital.com

کلمات کلیدی :

زمان ملاقاتي بخش هاي ويژه بيمارستان اميد تهران

ساعت ملاقاتي در بخش هاي ويژه بيمارستان اميد تهران

ساعات ملاقاتي بخش هاي بستري بيمارستان اميد تهران
زمان ملاقاتي در بخش هاي بستري بيمارستان اميد تهران

ساعت ملاقاتي در بيمارستان اميد تهران