طرف قرارداد بيمه با بيمارستان اميد 

طرف قرارداد بيمه با بيمارستان اميد

ليست بيمه هايي كه با بيمارستان اميد قرارداد دارند

ليست بيمه هايي كه با بيمارستان اميد قرارداد دارند

بيمه هاي طرف قرارداد با بيمارستان اميد

بيمه هايي كه با بيمارستان اميد تهران قرارداد دارند شامل:

• بیمه تامین اجتماعی

• بیمه سینا

• بیمه دیآدرس بيمارستان اميد تهران

تهران، اتوبان همت غرب، بعد از بزرگراه ستاري شمال، خيابان شهيد كبيري طامه (شاهين شمال)، خيابان بهار، پلاك ١٥

شماره تماس هاي بيمارستان اميد تهران

٤٤٤١١٠٩٣-٤٤٤٢٦٦٩٠-٤٤٩٩٣١٥

پست الكتروتيك بيمارستان اميد

info@omid-hospital.com

کلمات کلیدی :

ليست بيمه هايي كه با بيمارستان اميد قرارداد دارند

تعرفه خدمات در بيمارستان اميد

ليست بيمه هايي كه با بيمارستان اميد تهران قرارداد دارند
بيمه هاي طرف قرارداد با بيمارستان اميد تهران

چه بيمه هايي با بيمارستان اميد تهران قرارداد دارند