بخش هاي بستري بيمارستان اميرالمومنين

بخش هاي بيمارستان اميرالمومنين تهران

بخش هاي بيمارستان اميرالمومنين تهران

واحدهاي بيمارستان اميرالمومنين تهران

واحدهاي بيمارستان اميرالمومنين تهران

واحدهاي خدمات رساني بيمارستان اميرالمومنين تهران

جراحي مردان – جراحي زنان – داخلي و عفوني مردان و زنان – ICU - CCU – زايشگاه – اتاق عمل – دياليز – اورژانس – جراحي زنان زايمان – درمانگاه ها -آدرس بيمارستان اميرالمومنين تهران

تهران - نازی آباد خیابان شیرمحمدی روبروی پارک سردار جنگل بیمارستان امیرالمومنین

شماره تماس بيمارستان اميرالمومنين تهران

55346262-021

نام سايت اصلي بيمارستان اميرالمومنين

http://amhos.ir

کلمات کلیدی :

بخشهاي بيمارستان اميرالمومنين تهران

بخشهاي بستري بيمارستان اميرالمومنين تهران

بخش هاي بستري بيمارستان اميرالمومنين تهران
واحدهاي بيمارستان اميرالمومنين تهران

بخش هاي كلينيكي بيمارستان اميرالمومنين تهران