ساعت ملاقاتي بخش هاي بستري بيمارستان آتيه تهران 

ساعت ملاقاتي بخش هاي بستري بيمارستان آتيه تهران

زمان ملاقاتي بخش هاي ويژه بيمارستان آتيه تهران

زمان ملاقاتي بخش هاي ويژه بيمارستان آتيه تهران

زمان ملاقاتي بيمارستان آتيه تهران

زمان ملاقاتي بيمارستان آتيه تهران

ساعات ملاقات در بخشهاي عادي بيمارستان آتيه هر روز هفته از ساعت 2 تا 4

ساعات ملاقات در بخشهاي ويژه بيمارستان آتيه هر روز هفته از ساعت 3 تا 4

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

زمان ملاقات در بيمارستان آتيه

زمان ملاقاتي بخش هاي ويژه بيمارستان آتيه تهران

زمان ملاقاتي بيمارستان آتيه تهران
ساعت ملاقاتي بخش هاي بستري بيمارستان آتيه تهران

ساعت ملاقات