بخش هاي پاراكلينيك بيمارستان آتيه تهران 

بخش هاي پاراكلينيك بيمارستان آتيه تهران

معرفي بخش هاي پاراكلينيك بيمارستان آتيه تهران

معرفي بخش هاي پاراكلينيك بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش هاي پاراكلينيك بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش هاي پاراكلينيك بيمارستان آتيه تهران

بيمارستان اتيه تهران شامل بخش هاي پاراكلينيكي زير ميباشد:

فيزيوتراپي

كلينيك سنگ شكن

كلينيك شوك درماني ارتوپدي

آزمايشگاه

اكونورولب

داروخانه

سنجش تراكم استخوان

ارتوپدي فني

تصويربرداري

دندانپزشكي

آندوسكوپيآدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

بخش هاي پاراكلينيك بيمارستان آتيه تهران

معرفي بخش هاي پاراكلينيك بيمارستان آتيه تهران

بيمارستان اتيه
خدمات بخش هاي پاراكلينيك بيمارستان آتيه تهران

مقررات بخش هاي پاراكلينيك بيمارستان آتيه تهران