خدمات بيمارستان آتيه تهران 

خدمات بيمارستان آتيه تهران

خدمات قابل ارائه در بيمارستان آتيه تهران

خدمات قابل ارائه در بيمارستان آتيه تهران

بخش هاي خدمات رساني در بيمارستان آتيه تهران

بخش هاي خدمات رساني در بيمارستان آتيه تهران


بيمارستان آتيه شامل بخش ها و واحدهاي زير ميباشد

بخش هاي عادي

بخش هاي ويژه

اتاق عمل ها

پاراكلينيك ها

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

خدمات بيمارستان آتيه تهران

بخش هاي خدمات رساني در بيمارستان آتيه تهران

بيمارستان اتيه تهران
خدمات بيمارستان اتيه

انجام خدماتي كه در بيمارستان اتيه تهران صورت ميگيرد