بخش افق بيمارستان آتيه تهران 

بخش افق بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش افق بيمارستان آتيه تهران

واحد افق بيمارستان آتيه تهران

واحد افق بيمارستان آتيه تهران

بخش افق بيمارستان اتيه

بزرگ¬ترين بخش جراحی بيمارستان آتیه و داراي اتاق¬هاي خصوصی،‌ عمومي و دیپلمات می باشد.

مكان:‌ طبقه پنجم

شماره تماس: 82723593-82723591بخش افق بخش جراحی می باشد که حدود 70% - 60% بیماران جراحی تحت مراقبت های قبل و بعد از عمل جراحی قرار می گیرند. از جمله جراحی های ارتوپدی هم چون Pcl – Acl انواع شکستگی های مفصل زانو، انواع تعويض مفصل – هیپ آرتروسکوپی مفاصل (زانو – شانه) Cts و ...

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

خدمات بخش افق بيمارستان آتيه تهران

اعمال خدمات در بخش افق بيمارستان اتيه

شرايط پذيرش در بخش افق بيمارستان آتيه
واحد افق بيمارستان آتيه تهران

بخش افق بيمارستان آتيه تهران