بخش آنژيوگرافي بيمارستان آتيه تهران 

بخش آنژيوگرافي بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش آنژيوگرافي بيمارستان آتيه تهران

واحد آنژيوگرافي بيمارستان آتيه تهران

واحد آنژيوگرافي بيمارستان آتيه تهران

بخش آنژيوگرافي بيمارستان اتيه

مهمترين فعاليت هاي اين بخش شامل:

آنژیوگرافی عروق قلب، عروق مغز، کاروتید و اندام ها، آنژیو پلاستی عروق قلب، کاروتید و اندام¬ها، آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی اطفال، گذاشتن پیس میکر موقت و پیس میکر دائم، ترميم دریچه¬های قلب، گذاشتن فیلتر داخل وريدي، گذاشتن پورت دائم جهت بیماران شیمی درمانی . تمام اطلاعات شما مربوط به آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی بر روی CD و DVD ضبط و آرشیو می شوند.

مكان:‌طبقه ششم

شماره تماس: 82723691

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

خدمات بخش آنژيوگرافي بيمارستان آتيه تهران

اعمال خدمات در بخش آنژيوگرافي بيمارستان اتيه

شرايط پذيرش در بخش آنژيوگرافي بيمارستان آتيه
واحد آنژيوگرافي بيمارستان آتيه تهران

بخش آنژيوگرافي بيمارستان آتيه تهران