بخش رز بيمارستان آتيه تهران 

بخش رز بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش رز بيمارستان آتيه تهران

واحد رز بيمارستان آتيه تهران

واحد رز بيمارستان آتيه تهران

بخش رز بيمارستان اتيه

بخش رز بخش داخلي زنان بوده و داراي 5 اتاق 3 تخته مي باشد.

مكان:‌ طبقه سوم

شماره تماس: 82723393-82723391

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

خدمات بخش رز بيمارستان آتيه تهران

اعمال خدمات در بخش رز بيمارستان اتيه

شرايط پذيرش در بخش رز بيمارستان آتيه
واحد رز بيمارستان آتيه تهران

بخش رز بيمارستان آتيه تهران