بخش سحر بيمارستان آتيه تهران 

بخش سحر بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش سحر بيمارستان آتيه تهران

واحد سحر بيمارستان آتيه تهران

واحد سحر بيمارستان آتيه تهران

بخش سحر بيمارستان اتيه

بخش سحر از بخش هاي جراحي بيمارستان با امكان مانيتورينگ علائم حياتي و نظارت با ديد مستقيم بخصوص براي بيماران جراحي شده مي باشد.

مكان:‌ طبقه پنجم

شماره تماس: 82723597-82723595

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

خدمات بخش سحر بيمارستان آتيه تهران

اعمال خدمات در بخش سحر بيمارستان اتيه

شرايط پذيرش در بخش سحر بيمارستان آتيه
واحد سحر بيمارستان آتيه تهران

بخش سحر بيمارستان آتيه تهران