بخش صبا بيمارستان آتيه تهران 

بخش صبا بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش صبا بيمارستان آتيه تهران

واحد صبا بيمارستان آتيه تهران

واحد صبا بيمارستان آتيه تهران

بخش صبا بيمارستان اتيه

بخش صبا، بخش داخلی و جراحی می باشد. در این بخش بیمارانی که لازم است تحت انواع جراحی قرار بگيرند و بيماران با مشكلات خاص، بستری و تحت مراقبت و درمان مي باشند.

مكان:‌ طبقه پنجم

شماره تماس: 82723594-82723592

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

خدمات بخش صبا بيمارستان آتيه تهران

اعمال خدمات در بخش صبا بيمارستان اتيه

شرايط پذيرش در بخش صبا بيمارستان آتيه
واحد صبا بيمارستان آتيه تهران

بخش صبا بيمارستان آتيه تهران