بخش مهتاب بيمارستان آتيه تهران 

بخش مهتاب بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش مهتاب بيمارستان آتيه تهران

واحد مهتاب بيمارستان آتيه تهران

واحد مهتاب بيمارستان آتيه تهران

بخش مهتاب بيمارستان اتيه

بخش مهتاب واقع در طبقه دوم بیمارستان و بخش شيمي درماني می باشد كه بيماران تحت كموتراپي و انکولوژی در اين بخش بستری و تحت مراقبت قرار می گيرند.

مداوا در اين بخش به صورت بستري و سرپايي مي باشد.

از همراهان محترم خواهشمنديم با توجه به مقاومت پايين بدن بيماران اين بخش،‌ از ملاقات و تردد تا حد امكان كاسته شود و با پرستاران همكاري نماييد

شماره تماس مستقیم بخش :4-82723292

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

خدمات بخش مهتاب بيمارستان آتيه تهران

اعمال خدمات در بخش مهتاب بيمارستان اتيه

شرايط پذيرش در بخش مهتاب بيمارستان آتيه
واحد مهتاب بيمارستان آتيه تهران

بخش مهتاب بيمارستان آتيه تهران