بخش مهر بيمارستان آتيه تهران 

بخش مهر بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش مهر بيمارستان آتيه تهران

واحد مهر بيمارستان آتيه تهران

واحد مهر بيمارستان آتيه تهران

بخش مهر بيمارستان اتيه

فعاليت عمده اين بخش بستري و مراقبت از بيماران تحت جراحي مي باشد.

مكان:‌ طبقه دوم

شماره تماس: 82723291-82723293

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

خدمات بخش مهر بيمارستان آتيه تهران

اعمال خدمات در بخش مهر بيمارستان اتيه

شرايط پذيرش در بخش مهر بيمارستان آتيه
واحد مهر بيمارستان آتيه تهران

بخش مهر بيمارستان آتيه تهران