بخش نوزادان بيمارستان آتيه تهران 

بخش نوزادان بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش نوزادان بيمارستان آتيه تهران

واحد نوزادان بيمارستان آتيه تهران

واحد نوزادان بيمارستان آتيه تهران

بخش نوزادان بيمارستان اتيه

اين بخش پذيراي نوزادان پس از تولد مي باشد.

مهمترين اقدامات پس از تحويل نوزاد از اتاق زايمان به بخش نوزادان عبارتند از:

مراقبت هاي اوليه و واکسیناسیون نوبت صفر، تزریق هپاتیت وBCG، تزریق ویتامینK ، آموزش شيردهي به مادران در زمان بستريمكان:‌ طبقه چهارم

شماره تماس: 29-82723496

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

خدمات بخش نوزادان بيمارستان آتيه تهران

اعمال خدمات در بخش نوزادان بيمارستان اتيه

شرايط پذيرش در بخش نوزادان بيمارستان آتيه
واحد نوزادان بيمارستان آتيه تهران

بخش نوزادان بيمارستان آتيه تهران