بخش هما بيمارستان آتيه تهران 

بخش هما بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش هما بيمارستان آتيه تهران

واحد هما بيمارستان آتيه تهران

واحد هما بيمارستان آتيه تهران

بخش هما بيمارستان اتيه

آماده نمودن بيماران جهت انجام جراحي¬هاي گوناگون از اهم فعاليت¬هاي بخش هما مي¬باشد و بيماران، بعد از عمل جراحی و همچنين برخي از بيماران مبتلا به امراض داخلی در اين بخش بستری می¬شوند.

مكان:‌طبقه پنجم

شماره تماس: 8-82723596

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

خدمات بخش هما بيمارستان آتيه تهران

اعمال خدمات در بخش هما بيمارستان اتيه

شرايط پذيرش در بخش هما بيمارستان آتيه
واحد هما بيمارستان آتيه تهران

بخش هما بيمارستان آتيه تهران