بخش ياس بيمارستان آتيه تهران 

بخش ياس بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش ياس بيمارستان آتيه تهران

واحد ياس بيمارستان آتيه تهران

واحد ياس بيمارستان آتيه تهران

بخش ياس بيمارستان اتيه

اين بخش مخصوص آقايان بوده و عمده فعاليت آن در خصوص بيماران نيازمند مراقبت هاي داخلي مي¬باشد.

مكان:‌ طبقه سوم

شماره تماس: 8-82723396

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

خدمات بخش ياس بيمارستان آتيه تهران

اعمال خدمات در بخش ياس بيمارستان اتيه

شرايط پذيرش در بخش ياس بيمارستان آتيه
واحد ياس بيمارستان آتيه تهران

بخش ياس بيمارستان آتيه تهران