بخش ICU-OH بيمارستان آتيه تهران 

بخش ICU-OH بيمارستان آتيه تهران

بخش ويژه  ICU-OH بيمارستان آتيه تهران

بخش ويژه ICU-OH بيمارستان آتيه تهران

امكانات بخش ويژه ICU-OH بيمارستان آتيه تهران

بخش ICU_OH قلب باز بيمارستان آتيه تهران

پس از جراحي قلب باز، بيماران جهت بهبودي و طي دوره نقاهت حاد در اين بخش بستري مي شوند.

مكان:‌ طبقه ششم

شماره تماس: 4-82723692

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

بخش ICU-OH بيمارستان آتيه تهران

بخش ويژه ICU-OH بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش ويژه ICU-OH بيمارستان آتيه تهران
امكانات بخش ويژه ICU-OH بيمارستان آتيه تهران

ساعت ملاقاتي بخش ICU-OH بيمارستان آتيه تهران