بخش آزمايشگاه بيمارستان آتيه تهران 

بخش آزمايشگاه بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش آزمايشگاه بيمارستان آتيه

خدمات بخش آزمايشگاه بيمارستان آتيه

ساعت كاري در بخش آزمايشگاه بيمارستان آتيه تهران

شماره تماس آزمايشگاه بيمارستان آتيه تهرانواحد آزمايشگاه

آزمايشگاه بيمارستان آتيه به طور شبانه‌روزی تمامي خدمات تشخيصی آزمايشگاهی را برای بيماران بستری و مراجعين سرپايی انجام می‌دهد.

آزمايشاتی که در واحدهای مختلف اين آزمايشگاه انجام می¬شوند شامل موارد زير است:

آزمايش¬های سيتوپاتولوژی و هيستوپاتولوژی، كليه آزمايش¬های تشخيصی بيوشيمی بالينی، آزمايش¬های خون¬شناسی، باكتری‌شناسی بالينی و آزمايش‌های انگل‌شناسی

آزمايشگاه بيمارستان آتيه يکی از مراكز ارجاع و مشاوره براي ضايعات و بيماري¬های كليوی، گوارش، كبد و همچنين سيتولوژی تيروئيد است.

ساعت کار : 24 ساعته

مكان:‌ طبقه منفي يك

شماره تماس: 13-82722112

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

شماره تماس آزمايشگاه بيمارستان آتيه تهران

بخش آزمايشگاه بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش آزمايشگاه بيمارستان آتيه
ساعت پذيرش بخش آزمايشگاه بيمارستان آتيه تهران

ساعت كاري در بخش آزمايشگاه بيمارستان آتيه تهران