بخش داروخانه بيمارستان آتيه تهران 

بخش داروخانه بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش داروخانه بيمارستان آتيه

خدمات بخش داروخانه بيمارستان آتيه

ساعت كاري در بخش داروخانه بيمارستان آتيه تهران

شماره تماس داروخانه بيمارستان آتيه تهرانداروخانه

داروخانه بيمارستان آتيه به طور شبانه¬روزی پذيراي مراجعين محترم است كه در سه واحد در ساعات روز و شب ارائه دهنده خدمات به صورت سرپايي و بستري مي باشند.

داروخانه آينده: مستقر در طبقه همكف ويژه مراجعين سرپايي

داروخانه اورژانس: مستقر در طبقه همكف ويژه مراجعين سرپايي در ساعات اورژانسي

داروخانه بخش¬ها: مستقر در طبقه منفي¬سه ويژه بيماران بستري

ساعت کار :

داروخانه آينده: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 21،‌ پنج شنبه ها از ساعت 7:30 تا 20 و در ايام تعطيل از سلاعت 7:30 تا 17

داروخانه اورژانس: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21 تا 7:30،‌ پنج شنبه¬ها از ساعت 20 تا 7:30 و در ايام تعطيل از سلاعت 17 تا 7:30

داروخانه بخش¬ها: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 21،‌ پنج شنبه¬ها از ساعت 7:30 تا 20 و در ايام تعطيل از سلاعت 7:30 تا 19

شماره تماس:

داروخانه اورژانس: 82722068

داروخانه آينده: 82722029-82722068

داروخانه بخش ها: 27-82722325

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

شماره تماس داروخانه بيمارستان آتيه تهران

بخش داروخانه بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش داروخانه بيمارستان آتيه
ساعت پذيرش بخش داروخانه بيمارستان آتيه تهران

ساعت كاري در بخش داروخانه بيمارستان آتيه تهران