بخش آندوسكوپي بيمارستان آتيه تهران 

بخش آندوسكوپي بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش آندوسكوپي بيمارستان آتيه

خدمات بخش آندوسكوپي بيمارستان آتيه

ساعت كاري در بخش آندوسكوپي بيمارستان آتيه تهران

شماره تماس آندوسكوپي بيمارستان آتيه تهرانآندوسكوپي بيمارستان آتيه

در اين بخش خدمات گسترده¬اي شامل آندوسکوپی، کولونوسکوپی، اندوسونوگرافی و ساير مداخلات تخصصي دستگاه گوارش انجام مي گيرد.

مكان:‌ طبقه سوم

شماره تماس: 82723338

آدرس بيمارستان آتيه تهران

تهران , شهرک قدس (غرب)، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان

شماره تماس بيمارستان آتيه تهران

82721

كد پستي بيمارستان آتيه

1467773661

کلمات کلیدی :

شماره تماس آندوسكوپي بيمارستان آتيه تهران

بخش آندوسكوپي بيمارستان آتيه تهران

خدمات بخش آندوسكوپي بيمارستان آتيه
ساعت پذيرش بخش آندوسكوپي بيمارستان آتيه تهران

ساعت كاري در بخش آندوسكوپي بيمارستان آتيه تهران