بخش تصويربرداري بيمارستان پيامبران تهران 

بخش تصويربرداري بيمارستان پيامبران تهران

خدمات بخش تصويربرداري و آزمايشگاه بيمارستان پيامبران تهران

واحد تصويربرداري بيمارستان پيامبران تهران

واحد تصويربرداري بيمارستان پيامبران تهران

خدمات بخش تصويربرداري و آزمايشگاه بيمارستان پيامبران تهران

خدمات بخش هاي تصويربرداري

سي تي اسكن

ام آر آي

سونوگرافي

ماموگرافي

راديوگرافي (راديولوژي)

سنجش تراكم استخوان

خدمات واحد پاتولوژي

آزمايشگاه

پاتولوژي

واحد هاي ديگر ....

دندانپزشكي

ناباروري

ارتوپد فنيآدرس بيمارستان پيامبران تهران

تهران - میدان دوم صادقیه - بلوارآیت الله کاشانی - بلوار اباذر - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی پیامبران

شماره تماس هاي بيمارستان پيامبران تهران

تلفن : 41-44079131


کلمات کلیدی :

خدمات بخش تصويربرداري و آزمايشگاه بيمارستان پيامبران تهران

بخش تصويربرداري بيمارستان پيامبران

اعمال خدمات در بخش تصويربرداري بيمارستان پيامبران
شرايط پذيرش در بخش تصويربرداري بيمارستان پيامبران

واحد پاتولوژي بيمارستان پيامبران تهران