معرفي مركز بيمارستان پيامبران تهران 

معرفي مركز بيمارستان پيامبران تهران

واحدهاي بيمارستان پيامبران تهران

واحدهاي بيمارستان پيامبران تهران

بخش هاي بيمارستان پيامبران

بخش هاي بيمارستان پيامبران


اتاق عمل ها شامل:

اتاق عمل جنرال

اتاق عمل قلببخشهاي ويژه شامل:

ICU

ICU-OH

CCU

NICUبخش هاي بستري شامل:

ياس-لاله – غزال – اركيده – نيلوفر – شكوفه – نسترن – سپيده – شقايق – شبنم – سوئيتبخش هاي سرپايي

اورژانس – كلينيك – ليزر – آندوسكوپي

آدرس بيمارستان پيامبران تهران

تهران - میدان دوم صادقیه - بلوارآیت الله کاشانی - بلوار اباذر - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی پیامبران

شماره تماس هاي بيمارستان پيامبران تهران

تلفن : 41-44079131


کلمات کلیدی :

بيمارستان پيامبران تهران

واحدهاي بيمارستان پيامبران تهران

بخش هاي بيمارستان پيامبران
معرفي مركز بيمارستان پيامبران تهران

بخش ها و قسمت هاي اصلي بيمارستان پيامبران