معرفي مركز بيمارستان پيامبران تهران
معرفي مركز بيمارستان پيامبران تهران 

معرفي مركز بيمارستان پيامبران تهران

واحدهاي بيمارستان پيامبران تهران

واحدهاي بيمارستان پيامبران تهران

بخش هاي بيمارستان پيامبران

بخش هاي بيمارستان پيامبران


اتاق عمل ها شامل:

اتاق عمل جنرال

اتاق عمل قلببخشهاي ويژه شامل:

ICU

ICU-OH

CCU

NICUبخش هاي بستري شامل:

ياس-لاله – غزال – اركيده – نيلوفر – شكوفه – نسترن – سپيده – شقايق – شبنم – سوئيتبخش هاي سرپايي

اورژانس – كلينيك – ليزر – آندوسكوپي

آدرس بيمارستان پيامبران تهران

تهران - میدان دوم صادقیه - بلوارآیت الله کاشانی - بلوار اباذر - بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی پیامبران

شماره تماس هاي بيمارستان پيامبران تهران

تلفن : 41-44079131


کلمات کلیدی :

بيمارستان پيامبران تهران

واحدهاي بيمارستان پيامبران تهران

بخش هاي بيمارستان پيامبران
معرفي مركز بيمارستان پيامبران تهران

بخش ها و قسمت هاي اصلي بيمارستان پيامبران