بخش های اصلی بیمارستان آسیا 

بخش های اصلی بیمارستان آسیا

بخشهای فعال بیمارستان اسیا

واحدهای اصلی درمانی بیمارستان آسیا

واحدهای درمانی بیمارستان آسیا

بخش های اصلی بیمارستان اسیا

ارتقاء کيفی سرانه درمان بر اساس افزايش درصد بهبودی بيماران و متعاقب آن کسب رضايتمندی بيماران، مسئوليت خطيری است که تک تک اعضای بيمارستان آسيا بر دوش خود احساس می کنند.با توجه به بافت جغرافيايی ،اقتصادی و اجتماعي منطقه ای که بيمارستان آسيا در آن واقع شده است، تلاش بيشتری را برای ماندگاری و رقابت مي طلبد.

بخشهای اصلی که در بیمارستان آسیا ارایه میشود شامل :

• بخش زنان و زايمان

• بخش دندان پزشکی

• بخش داخلی

• بخش جراحی

• بخش نوزادان

• بیهوشی و رانیماسیون

• CCU

• ICU

• اتاق عمل

• رادیولوژی

• فیزیوتراپی

• داروخانه

• رادیو تراپی

• همو دیالیز

• (سونوگرافي رنگي(كالرداپلر

• Day Careبخش بيماران سرپايي

• بخش شيمي درماني

• واحد اورژانس

• سی تی اسکن اسپيرالآدرس بیمارستان آسیا تهران

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قیصر (بخارست)

شماره تماس بیمارستان آسیا تهران

021-88733571 (10 خط)

آدرس پست الکترونیک بیمارستان آسیا

info@asiahospital.ir

کلمات کلیدی :

بخش های اصلی بیمارستان آسیا

بخش هایی که در بیمارستان آسیا فعال میباشند

بخش های فعال در بیمارستان آسیا
واحدهای اصلی بیمارستان آسیای تهران