ساعت ملاقاتي بخش هاي بستري بيمارستان ايران تهران 

ساعت ملاقاتي بخش هاي بستري بيمارستان ايران تهران

زمان ملاقاتي بخش هاي ويژه بيمارستان ايران تهران

زمان ملاقاتي بيمارستان ايران تهران

زمان ملاقاتي بيمارستان ايران تهران

روزهاي هفته ملاقات در بيمارستان ايران

روز و ساعت دیدار با بیماران: روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، جمعه و تعطیالت رسمی


زمان ملاقات در بيمارستان ايران

از ساعت 14 تا 16آدرس بيمارستان ايران تهران

میدان آزادی - جاده مخصوص کرج - بعد از کارخانه ارج (روبه‌روی تهرانسر) - نرسیده به خروجی آزادگان - فرعی جنب پمپ بنزین - پشت پارکینگ شهید تندگویان

شماره تماس هاي بيمارستان ايران تهران

44503395-9

كد پستي بيمارستان ايران تهران

1398913151


کلمات کلیدی :

زمان ملاقات در بيمارستان ايران

زمان ملاقاتي بخش هاي ويژه بيمارستان ايران تهران

زمان ملاقاتي بيمارستان ايران تهران
ساعت ملاقاتي بخش هاي بستري بيمارستان ايران تهران

زمان ملاقات بخش هاي بستري