شماره تماس بيمارستان آيت اله كاشاني تهران 

شماره تماس بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

شماره تماس نوبت دهي بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

شماره تماس نوبت دهي بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

تلفن نوبت دهي بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

نوبت دهی ................................................... ٥٥٣٤١٦٩٤

تلفنخانه .................................................. ٦- ٥٥٠٦١١٣٤

نمابر .......................................................... ٥٥٠٧٧٠١١آدرس بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

تهران، خیابان خزانه بخارایی جنوبی، فلکه دوم

شماره تماس هاي بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

٦- ٥٥٠٦١١٣٤


کلمات کلیدی :

تلفن بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

دفترچه تلفن بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

شماره تماس نوبتدهي بيمارستان آيت اله كاشاني تهران
تلفن نوبتدهي بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

شماره تماس بيمارستان آيت اله كاشاني