بخشهاي سرپايي بيمارستان آيت اله كاشاني تهران 

بخشهاي سرپايي بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

واحد سرپايي بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

واحد سرپايي بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

خدمات بخش سرپايي بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

خدمات بخش سرپايي بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

خدمات بخش سرپايي بيمارستان آيت اله كاشاني تهران شامل:

پزشک عمومی- مامایی- تزریقات وپانسمان- گچ گیری- مشاوره تغذیه- واکسیناسیونآدرس بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

تهران، خیابان خزانه بخارایی جنوبی، فلکه دوم

شماره تماس هاي بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

٦- ٥٥٠٦١١٣٤


کلمات کلیدی :

بخش سرپايي بيمارستان آيت اله كاشاني

اعمال خدمات در بخش سرپايي بيمارستان آيت اله كاشاني

شرايط پذيرش در بخش سرپايي بيمارستان آيت اله كاشاني
خدمات بخش سرپايي بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

واحد سرپايي بيمارستان آيت اله كاشاني تهران