بخشهاي بستري بيمارستان آيت اله كاشاني تهران 

بخشهاي بستري بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

واحدهاي  بستري بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

واحدهاي بستري بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

خدمات بخش بستري بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

خدمات بخش بستري عادي و ويژه بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

بخش هاي عادي

اورژانس-داخلی- کودکان- قلب وعروق- نوزادان - زایشگاه- زنان وزایمان- جراحی عمومی- ارتوپدی- ارولوژی- چشم پزشکی- گوش وحلق وبینی

بخش هاي ويژه

CCU- ICUآدرس بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

تهران، خیابان خزانه بخارایی جنوبی، فلکه دوم

شماره تماس هاي بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

٦- ٥٥٠٦١١٣٤


کلمات کلیدی :

بخش بستري بيمارستان آيت اله كاشاني

شرايط پذيرش در بخش بستري بيمارستان آيت اله كاشاني

اعمال خدمات در بخش بستري بيمارستان آيت اله كاشاني
خدمات بخش بستري بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

واحدهاي بستري بيمارستان آيت اله كاشاني تهران