بخشهاي پاراكلينيك بيمارستان آيت اله كاشاني تهران 

بخشهاي پاراكلينيك بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

واحدهاي  پاراكلينيك بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

بخش هاي پاراكلينيك بيمارستان آيت اله كاشاني

بخش هاي پاراكلينيك بيمارستان آيت اله كاشاني

واحدهاي پاراكلينيك بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

آزمایشگاه- پاتولوژی- داروخانه – رادیولوژی – رادیوگرافی دندان - سونوگرافی- فیزیوتراپی- آندوسکوپی(گاستروسکوپی- کولونوسکوپی )- نوارقلب- هولتر مانیتورینگ- اکوکاردیوگرافی- تست ورزش- اپتومتری – اکوی چشم- سیستوسکوپی –سنگ شکن درون اندامی

آدرس بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

تهران، خیابان خزانه بخارایی جنوبی، فلکه دوم

شماره تماس هاي بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

٦- ٥٥٠٦١١٣٤


کلمات کلیدی :

بخش هاي پاراكلينيك بيمارستان آيت اله كاشاني

اعمال خدمات در بخش هاي پاراكلينيك بيمارستان آيت اله كاشاني

شرايط پذيرش در بخشهاي پاراكلينيك بيمارستان آيت اله كاشاني
خدمات بخش پاراكلينيك بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

واحدهاي پاراكلينيك بيمارستان آيت اله كاشاني تهران