طرف قرارداد بيمه با بيمارستان آيت اله كاشاني تهران 

طرف قرارداد بيمه با بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

بيمه هاي طرف قرارداد با بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

بيمه هاي طرف قرارداد با بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

بيمه هايي كه با بيمارستان آيت اله كاشاني تهران قرارداد دارند

بيمه هايي كه با بيمارستان آيت اله كاشاني تهران قرارداد دارند

خدمات درمانی شامل: کارمندان- سایر اقشار- بیمه ایرانیان- روستائیان- سازمان تامین اجتماعي - نیروهای مسلح - کمیته امداد - بانک ملي - بیمه کارآفرین - SOS - بانک ملت - بانک تجارت - بانک کشاورزی - نیروی انتظامی معرفی - ارتش

آدرس بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

تهران، خیابان خزانه بخارایی جنوبی، فلکه دوم

شماره تماس هاي بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

٦- ٥٥٠٦١١٣٤


کلمات کلیدی :

كليه بيمه هاي طرف قرارداد با بيمارستان آيت اله كاشاني تهران

ليست بيمه هايي كه با بيمارستان آيت اله كاشاني تهران قرارداد دارند

طرف قرارداد بيمه هايي كه با بيمارستان آيت اله كاشاني تهران قرارداد دارند
بيمه هايي كه با بيمارستان آيت اله كاشاني تهران قرارداد دارند

بيمه هاي طرف قرارداد با بيمارستان آيت اله كاشاني