شماره تماس بيمارستان آراد تهران 

شماره تماس بيمارستان آراد تهران

تلفن نوبتدهي بيمارستان آراد تهران

تلفن نوبتدهي بيمارستان آراد تهران

تلفن بيمارستان آراد تهران

تلفن بيمارستان آراد تهران

پذیرش کلینیک ۱۱۷۰-۱۱۶۰

پذیرش رادیولوژی ۱۴۲۲-۱۴۲۱

پذیرش آزمایشگاه ۱۲۸۱-۱۲۸۰

پذیرش بیمارستان ۱۴۳۳

پذیرش اورژانس ۱۲۷۰-۱۲۶۰

اطلاعات بیمارستا ن ۱۴۳۱-۱۴۳۰

فکس: ۷۷۵۰۰۹۵۸

ایمیل: info@arad-hospital.com

نام سايت http://arad-hospital.comآدرس بيمارستان آراد تهران

تهران، خیابان سمیه، بین خیابان دکتر شریعتی و بهار

شماره تماس هاي بيمارستان آراد تهران

: ۷۳۹۹۹ -- ۷۷۶۰۱۰۹۵

وب سايت بيمارستان اراد تهران

http://arad-hospital.com


کلمات کلیدی :

دفترچه تلفن بيمارستان آراد تهران

شماره تماس نوبتدهي بيمارستان آراد تهران

تلفن نوبتدهي بيمارستان آراد تهران
شماره تماس بيمارستان آراد تهران

شماره تماس پذيرش بيمارستان آراد تهران