طرف قرارداد بيمه با بيمارستان آراد تهران  

طرف قرارداد بيمه با بيمارستان آراد تهران

بيمه هايي كه با بيمارستان آراد تهران قرارداد دارند

بيمه هايي كه با بيمارستان آراد تهران قرارداد دارند

 ليست بيمه هايي كه با بيمارستان آراد تهران قرارداد دارند

ليست بيمه هايي كه با بيمارستان آراد تهران قرارداد دارند

o بانک ها (ملت، تجارت، سپه، صادرات، مسکن، صنعت و معدن)

o شهرداری (شهر سالم)

o شهرداری (شهر سالم)

o بازنشستگان شرکت نفت

o صنعت و معدن

o کمک رسان ایران (SOS)

o بیمه فولادآدرس بيمارستان آراد تهران

تهران، خیابان سمیه، بین خیابان دکتر شریعتی و بهار

شماره تماس هاي بيمارستان آراد تهران

: ۷۳۹۹۹ -- ۷۷۶۰۱۰۹۵

وب سايت بيمارستان اراد تهران

http://arad-hospital.com


کلمات کلیدی :

ليست بيمه هايي كه با بيمارستان آراد تهران قرارداد دارند

كليه بيمه هاي طرف قرارداد با بيمارستان آراد تهران

طرف قرارداد بيمه هايي كه با بيمارستان آراد تهران قرارداد دارند
بيمه هايي كه با بيمارستان آراد تهران قرارداد دارند

طرف قرارداد بيمه با بيمارستان آراد تهران