آدرس بیمارستان الغدیر 

آدرس بیمارستان الغدیر

آدرس دقیق بیمارستان الغدیر

آدرس کامل بیمارستان الغدیرآدرس بیمارستان الغدیر تهران

تهران - میدان رسالت - بلوار هنگام - میدان الغدیر

شماره تماس های بیمارستان الغدیر

77808880-4

77278877-80

77898010-12

اطلاعات بیمارستان الغدیر

77808880

اطلاعات درمانگاه بیمارستان الغدیر

(اطلاعات درمانگاه داخلي 350 و 351)

(اطلاعات بستري داخلي300 و400)

شماره تماس مستقیم نوبت دهی

77229900

وب سایت بیمارستان الغدیر

http://www.alghadirhospital.com/

کلمات کلیدی :

آدرس بیمارستان الغدیر

آدرس دقیق بیمارستان الغدیر تهران

آدرس کامل بیمارستان الغدیر
بیمارستان الغدیر

وب سایت بیمارستان الغدیر