راهنماي طبقات بيمارستان آريا تهران  

راهنماي طبقات بيمارستان آريا تهران

 راهنماي ساختمان بيمارستان آريا تهران

راهنماي ساختمان بيمارستان آريا تهران

راهنماي طبقات بيمارستان  آريا

راهنماي طبقات بيمارستان آريا

طبقه زير زمين

واحد تصويربرداري (سنجش تراكم استخوان- سونوگرافي داپلر و سه بعدي- ماموگرافي)

طبقه زير همكف

بخش اورژانس

كلينيك هاي تخصصي و فوق تخصصي (تست ورزش- اكوكارديوگرافي- اسپيرومتري)

تأسيسات- لنژري- صندوق- اتاق كامپيوتر- ترخيص- انبار و تداركات- آشپزخانه- نهارخوري پرسنل

طبقه همكف

داروخانه- پذيرش آزمايشگاه

پذيرش و مدارك پزشكي- كارگزيني- تريا- تلفنخانه

طبقه اول

بخش طبي - بخش CCU

خياط خانه

طبقه دوم

بخش زنان - اتاق زايمان و نوزادان - بخش ICU

بخش آندوسكوپي

طبقه سوم

بخش جراحي اتاق هاي عمل

طبقه چهارم

آزمايشگاه- پاتولوژي- فيزيوتراپي- سنجش شنوايي- كلينيك تغذيه

دفتر مديرعامل- دفتر قائم مقام مديرعامل- دفتر مدير داخلي- واحد بهبود كيفيت و اعتباربخشي- واحد بهداشت محيط- واحد بهداشت حرفه اي- واحد حسابداري- واحد مهندسي پزشكي- واحد CSR- سالن غذاخوري پزشكانآدرس بيمارستان آريا تهران

تهران - بلوار كشاورز – نبش وصال شيرازی - بیمارستان آريا

شماره تماس هاي بيمارستان آريا تهران

88967181-021 ( 20 خط )

فكس بيمارستان اراد تهران

88954422-021

پست الكترونيك بيمارستان آريا

info@aryahosp.com


کلمات کلیدی :

راهنماي ورودي هاي بيمارستان آريا تهران

راهنماي طبقات بيمارستان آريا

راهنماي ساختمان بيمارستان آريا تهران
راهنماي طبقات بيمارستان آريا تهران

راهنماي بيمارستان آريا