معرفي مركزتخصصي و فوق تخصصي بيمارستان آريا تهران 

معرفي مركزتخصصي و فوق تخصصي بيمارستان آريا تهران

درباره تاريخچه بيمارستان آريا تهران

معرفي بيمارستان آريا تهران

معرفي بيمارستان آريا تهران

معرفي بيمارستان آريا


بيمارستان آريا با داشتن 68 تخت فعال به عنوان يك بيمارستان جنرال در منطقه 6 تهران فعال می باشد . اين بيمارستان در سال 1345 راه اندازی و دارای بخش های درمانی طبی ، ICU ، CCU ، بخش زنان ، اتاق زايمان و نوزادان، بخش جراحی، اتاق هاي عمل و اورژانس مي باشد . بخش های پاراكلينيكی بيمارستان نيز مشتمل بر آزمايشگاه ، پاتولوژی، تصوير برداری ، آندوسكوپی ، فيزيوتراپی ، داروخانه ، شنوايی سنجی ، كلينيك های تخصصی و فوق تخصصی (تست ورزش- اكوكارديوگرافی- اسپيرمتری – تغذيه و ... ) در ارتباط با امور تشخيصی ، درمان بيماران انجام وظيفه می نمايند .آدرس بيمارستان آريا تهران

تهران - بلوار كشاورز – نبش وصال شيرازی - بیمارستان آريا

شماره تماس هاي بيمارستان آريا تهران

88967181-021 ( 20 خط )

فكس بيمارستان اراد تهران

88954422-021

پست الكترونيك بيمارستان آريا

info@aryahosp.com


کلمات کلیدی :

معرفي بيمارستان آريا تهران

بيمارستان آريا تهران
درباره تاريخچه بيمارستان آريا تهران

معرفي مركزتخصصي و فوق تخصصي بيمارستان آريا تهران