تاريخچه بيمارستان آريا تهران 

تاريخچه بيمارستان آريا تهران

درباره بيمارستان آريا

درباره بيمارستان آريا

درباره امكانات و خدمات دهي بيمارستان آريا

درباره امكانات و خدمات دهي بيمارستان آريا


بيمارستان آريا با داشتن 68 تخت فعال به عنوان يك بيمارستان جنرال در منطقه 6 تهران فعال می باشد . اين بيمارستان در سال 1345 راه اندازی و دارای بخش های درمانی طبی ، ICU ، CCU ، بخش زنان ، اتاق زايمان و نوزادان، بخش جراحی، اتاق هاي عمل و اورژانس مي باشد . بخش های پاراكلينيكی بيمارستان نيز مشتمل بر آزمايشگاه ، پاتولوژی، تصوير برداری ، آندوسكوپی ، فيزيوتراپی ، داروخانه ، شنوايی سنجی ، كلينيك های تخصصی و فوق تخصصی (تست ورزش- اكوكارديوگرافی- اسپيرمتری – تغذيه و ... ) در ارتباط با امور تشخيصی ، درمان بيماران انجام وظيفه می نمايند .

خدمات بيمارستان آريا

دارای بخش های درمانی طبی ،

ICU ، CCU

بخش زنان

اتاق زايمان و نوزادان

بخش جراحی

اتاق هاي عمل و اورژانس مي باشد

بخش های پاراكلينيكی بيمارستان نيز مشتمل بر:

آزمايشگاه ، پاتولوژی، تصوير برداری ، آندوسكوپی ، فيزيوتراپی ، داروخانه ، شنوايی سنجی ، كلينيك های تخصصی و فوق تخصصی (تست ورزش- اكوكارديوگرافی- اسپيرمتری – تغذيه و ... ) در ارتباط با امور تشخيصی ، درمان بيماران انجام وظيفه می نمايند .

آدرس بيمارستان آريا تهران

تهران - بلوار كشاورز – نبش وصال شيرازی - بیمارستان آريا

شماره تماس هاي بيمارستان آريا تهران

88967181-021 ( 20 خط )

فكس بيمارستان اراد تهران

88954422-021

پست الكترونيك بيمارستان آريا

info@aryahosp.com


کلمات کلیدی :

درباره امكانات و خدمات دهي بيمارستان آريا

تاريخچه بيمارستان آريا

تاريخچه احداث بيمارستان آريا تهران
بيمارستان آريا

تاريخچه بيمارستان آريا تهران