خدمات بيمارستان آريا تهران  

خدمات بيمارستان آريا تهران

خدمات قابل ارايه در بيمارستان آريا تهران

خدمات قابل ارايه در بيمارستان آريا تهران

خدمات بيمارستان آريا

خدمات بيمارستان آريا

دارای بخش های درمانی طبی ،

ICU ، CCU

بخش زنان

اتاق زايمان و نوزادان

بخش جراحی

اتاق هاي عمل و اورژانس مي باشد

بخش های پاراكلينيكی بيمارستان نيز مشتمل بر:

آزمايشگاه ، پاتولوژی، تصوير برداری ، آندوسكوپی ، فيزيوتراپی ، داروخانه ، شنوايی سنجی ، كلينيك های تخصصی و فوق تخصصی (تست ورزش- اكوكارديوگرافی- اسپيرمتری – تغذيه و ... ) در ارتباط با امور تشخيصی ، درمان بيماران انجام وظيفه می نمايند .

آدرس بيمارستان آريا تهران

تهران - بلوار كشاورز – نبش وصال شيرازی - بیمارستان آريا

شماره تماس هاي بيمارستان آريا تهران

88967181-021 ( 20 خط )

فكس بيمارستان اراد تهران

88954422-021

پست الكترونيك بيمارستان آريا

info@aryahosp.com


کلمات کلیدی :

خدمات قابل ارايه در بيمارستان آريا تهران

خدماتي كه در بيمارستان آريا تهران ارائه ميشود

امكانات خدماتي در بيمارستان آريا تهران
خدمات بيمارستان آريا

خدمات بيمارستان آريا تهران