ساعت ملاقاتی بیمارستان الغدیر تهران 

ساعت ملاقاتی بیمارستان الغدیر

زمان ملاقاتی بیمارستان الغدیر

زمان ملاقاتی در بیمارستان الغدیر

زمان  ملاقاتی بخش های ویژه بیمارستان الغدیر تهران

ساعت ملاقاتی در بخش های عمومی بیمارستان الغدیر

بخش ها: همه روزه ساعات 14:30 الی 16

بخش ها: روزهای تعطیل از ساعت 9:30 الی 10:30 و از ساعات 14:30 الی 16

ساعت ملاقاتی در بخش های ویژه بیمارستان الغدیر

ICU: روزهای زوج از ساعت 15 الی 16

ICU: روزهای تعطیل از ساعت 9:30 الی 10:30 و از ساعت 15 الی 16


CCU: همه روزه از ساعات 15 الی 16

CCU: روزهای تعطیل از ساعت 9:30 الی 10:30 و از ساعات 15 الی 16آدرس بیمارستان الغدیر تهران

تهران - میدان رسالت - بلوار هنگام - میدان الغدیر

شماره تماس های بیمارستان الغدیر

77808880-4

77278877-80

77898010-12

اطلاعات بیمارستان الغدیر

77808880

اطلاعات درمانگاه بیمارستان الغدیر

(اطلاعات درمانگاه داخلي 350 و 351)

(اطلاعات بستري داخلي300 و400)

شماره تماس مستقیم نوبت دهی

77229900

وب سایت بیمارستان الغدیر

http://www.alghadirhospital.com/

کلمات کلیدی :

زمان ملاقاتی بیمارستان الغدیر

ساعت ملاقاتی در بخش های ویژه بیمارستان الغدیر

زمان ملاقاتی در بیمارستان الغدیر
بیمارستان الغدیر