واحد ترخیص بیمارستان الغدیر تهران 

واحد ترخیص بیمارستان الغدیر

موارد مورد نیاز جهت ترخیص بیماران بستری در بیمارستان الغدیر تهران

شرایط لازم جهت ترخیص بیماران بستری بیمارستان الغدیر

شرایط مرخص شدن بیماران بیمارستان الغدیر

واحد ترخیص بیمارستان الغدیر

اين واحد در ساختمان شماره 1 در طبقه همكف روبروي دفتر مديريت واقع شده و از ساعت 7 صبح تا 17 عصر آماده پاسخگويي به مراجعين محترم مي باشد .

سير ترخيص بيماران در اين واحد به ترتيب زير مي باشد :

1- ارسال پرونده از بخش به واحد ترخيص همراه با دستور ترخيص كه توسط پزشك صادر گرديده و يا برگه رضايت شخصي جهت خروج كه توسط همراه بيمار تكميل گرديده است .

2- كنترل نمودن فرم بيمه بيمار،فتوكپي دفترچه وبرگ بيمه درصورت داشتن بيمه پايه .

3- كنترل بيمه تكميلي ودرصورت نيازمدارك مرتبط به ان وقراردادن انها درپرونده .

4- ثبت ايتم ها وياسرويس هاي انجام شده براي بيمار درپرونده درصورت عدم ثبت .

5- كنترل كدهاي جراحي وبيهوشي ودرصورت نياز تغيير انها.

6- هدايت همراه بيمار به صندوق .

7- كنترل برگه صندوق وصدور برگه خروج وصورتحساب براي پرونده وراهنمائي همراه به بخش مربوطه .

8- راهنمائي همراهان بيمار درصورت خريدپروتز،استنت وياغيره جهت اخذ هزينه ازبيمه هاي پايه وياتكميلي.

9- درصورت مشكل مالي هدايت همراه بيمار به واحدمددكاري ويامديريت وصدورصورتحساب جهت كميته امداد،هلال احمر وغيره .

10- صدور صورتحساب براي بيمه ها وبيمه تكميلي .

11- درموردبيماران فوتي پس ازمراحل تسويه حساب وكامل نمودن جوازدفن براي انتقال متوفي به بهشت زهرا و يا در مواردي پزشكي قانوني هماهنگي لازم به عمل مي آيد.

12- صدورصورتحساب اصلاحيه درصورت تغييرحساب بيمار وياتصويه حساب بيماران بدهكار . درماه هاي گذشته وارسال ان به واحد حسابداري وواحدمدارك پزشكي .

13-راهنمائي بيماران درمورد هزينه هاي بستري .

14-ثبت مشاوره پزشك ميهمان ، هموديليز و يا غيره دركامپيوتر.

15-صدورصورتحساب ريالي براي دفترمديريت .کلمات کلیدی :

ترخیص بیماران بستری در بیمارستان الغدیر

شرایط مرخص شدن بیماران بستری

شرایط مرخص شدن بیماران بستری شده در بیمارستان الغدیر
بیمارستان الغدیر

سایت بیمارستان الغدیر