بخش های پاراکلینیکی بیمارستان وزایشگاه اقبال تهران 

بخش های پاراکلینیکی بیماستان و زایشگاه اقبال تهران

واحدهای پاراکلینیکی بیمارستان اقبال

واحدهای پاراکلینیکی بیمارستان زایشگاه اقبال تهران

بخش های پاراکلینیکی بیمارستان اقبال

بخش های پاراکلینیکی بیمارستان اقبال تهران

آزمایشگاه طبی-آندوسکوپی-اکوکاردیوگرافی-تست ورزش-داروخانه-رادیولوژی-سونوگرافی-کونوسکوپی-الکتروآنسفالوگرافی-پاتولوژی-فیزیوتراپی-شنوائی سنجی-لیزرپوست-تغذیه-FNA-سنجش تراکم استخوانآدرس بیمارستان و زایشگاه اقبال تهران

تهران – خیابان آذربایجان – تقاطع خیابان رودکی – بیمارستان اقبال

شماره تماس های بیمارستان و زایشگاه اقبال

02166832765 , 02166832766

کلمات کلیدی :