شماره تماس نوبت دهی تلفنی بیمارستان امام حسین تهران 

شماره تماس نوبت دهی تلفنی بیمارستان امام حسین

شماره تماس نوبت دهی تلفنی بیمارستان امام حسین

شماره تماس نوبت دهی تلفنی بیمارستان امام حسین تهران

شماره تماس نوبت دهی تلفنی بیمارستان امام حسین تهران

شماره تلفن نوبتدهی درمانگاه بیمارستان امام حسین تهران

تنها با شماره گیری تلفن 73433000 میتوانید با اتصال به تلفن گویای بیمارستاد و در مدت زمان بسیار کم نوبت درمانگاه را اخذ نمایید.آدرس بیمارستان امام حسین(ع) تهران

خيابان شهيد مدني جنوبي بالاتراز سه راه شهيد قجاوند

شماره تماس های بیمارستان امام حسین

021-73430

Emam Hossein Hosp. - Madani St. - Tehran - Iran

کلمات کلیدی :

شماره تلفن نوبتدهی درمانگاه بیمارستان امام حسین تهران

شماره تلفن نوبت دهی درمانگاه بیمارستان امام حسین

شماره تماس نوبت دهی درمانگاه بیمارستان امام حسین
تلفن بیمارستان امام حسین تهران

شماره تلفن نوبتدهی درمانگاه بیمارستان امام حسین(ع)