آدرس بیمارستان 15 خرداد  آدرس بیمارستان 15 خرداد تهران

آدرس بیمارستان 15 خرداد

آدرس بیمارستان 15 خرداد تهران

آدرس بیمارستان 15 خرداد

آدرس بیمارستان 15 خرداد تهران

تهران - خیابان کریمخان، خیابان شهید عضدی جنوبی

شماره تماس بیمارستان 15 خرداد

9-88902155 – 021

وبسایت بیمارستان 15 خرداد تهران

http://pkmc.sbmu.ac.ir
کلمات کلیدی :

آدرس بیمارستان 15 خرداد تهران

بیمارستان 15 خرداد تهران

وب سایت بیمارستان 15 خرداد
آدرس بیمارستان 15خرداد