آدرس بیمارستان امام خمینی تهران 

آدرس بیمارستان امام خمینی تهران

آدرس کامل بیمارستان امام خمینی تهران

آدرس کامل بیمارستان امام خمینی(ره) تهران

آدرس بیمارستان امام خمینی تهران

آدرس بیمارستان امام خمینی تهران

تهران - انتهای بلوار کشاورز - بیمارستان امام خمینی تهران

شماره تماس های بیمارستان امام خمینی

66939010 ، 61190 ، 6

پست الكترونيكي: Imamhospital@tums.ac.ir


راه های ورودی به بیمارستان امام خمینی تهران

با دسترسي مناسب از سه مسير 1- درب شمالی واقع در خیابان باقرخان از میدان توحید 2- درب شرقی واقع در انتهای بلوار کشاورز 3- درب جنوبی واقع در انتهای خیابان اسکندری شمالی
کلمات کلیدی :

آدرس بیمارستان امام خمینی تهران

بیمارستان امام خمینی

آدرس بیمارستان
مشخصات بیمارستان امام خمینی تهران

بیمارستان امام خمینی تهران