بخش های بیمارستان امام خمینی 

بخش های بیمارستان امام خمینی تهران

بخش های بیمارستان امام خمینی تهران

بخش های خدمات رسانی بیمارستان امام خمینی تهران

بخش های خدمات رسانی بیمارستان امام خمینی تهران

بخش های بیمارستان امام خمینی (ره)

بخشهای جراحی: عمومی - اعصاب - قلب - ارولوژی - ارتوپدی - پیوند کبد و کلیه

بخشهای داخلی: گوارش - ریـه - کلیه - قلب - عفونی - پوست - روان‏ تنی -نورولوژی- داخلی جنرال (ساختمان دکتر نفیسی)

بخشهای مراقبت ویژه: همودیالیز - ICU جراحی قلب- ICU جراحی اعصاب- ICU پیوند- CCU قلب - ICU جنرال

واحدهای پاراکلینیکی: آنـدوسکوپی ریه ‏و‏ آنـدوسکوپی گــوارش - آنژیوگــرافی قلب - تسـت ورزش‏ و تست تنفس - پیـس میکر- کولورکتال - رادیولوژی - سونوگرافی- نوار قلب - آزمایشگاه ژنتیـک و ملوکولی - نوار عصب و عضله - نوار مغز - سونوگرافی عروق مغز - دی کلـینیک - ال‏تی ‏ام‏ -اپی لپسی - اختلالات خوابآدرس بیمارستان امام خمینی تهران

تهران - انتهای بلوار کشاورز - بیمارستان امام خمینی تهران

شماره تماس های بیمارستان امام خمینی

66939010 ، 61190 ، 6

پست الكترونيكي: Imamhospital@tums.ac.ir

کلمات کلیدی :

بخش های خدمات رسانی بیمارستان امام خمینی تهران

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی تهران

بخش های ویژه بیمارستان امام خمینی تهران
بخش های ویژه بیمارستان تامین اجتماعی امام خمینی تهران

بیمارستان تامین اجتماعی