واحدهای پاراکلینیکی بیمارستان امام خمینی تهران 

واحدهای پاراکلینیکی بیمارستان امام خمینی تهران

واحدهای پاراکلینیکی بیمارستان امام خمینی تهران

واحدهای تصویربرداری بیمارستان امام خمینی تهران

واحدهای تصویربرداری بیمارستان امام خمینی تهران

واحدهای پاراکلینیک تصویربرداری بیمارستان امام خمینی تهران


واحدهای پاراکلینیکی: آنـدوسکوپی ریه ‏و‏ آنـدوسکوپی گــوارش - آنژیوگــرافی قلب - تسـت ورزش‏ و تست تنفس - پیـس میکر- کولورکتال - رادیولوژی - سونوگرافی- نوار قلب - آزمایشگاه ژنتیـک و ملوکولی - نوار عصب و عضله - نوار مغز - سونوگرافی عروق مغز - دی کلـینیک - ال‏تی ‏ام‏ -اپی لپسی - اختلالات خوابآدرس بیمارستان امام خمینی تهران

تهران - انتهای بلوار کشاورز - بیمارستان امام خمینی تهران

شماره تماس های بیمارستان امام خمینی

66939010 ، 61190 ، 6

پست الكترونيكي: Imamhospital@tums.ac.ir

کلمات کلیدی :

واحدهای پاراکلینیک تصویربرداری بیمارستان امام خمینی تهران

تصویربرداری بیمارستان امام خمینی

واحد تصویربرداری بیمارستان امام خمینی تهران
بیمارستان امام خمینی

بیمارستان تامین اجتماعی تهران